Obecné informace

Zařízení Školního klubu

ŠK  slouží výchově, vzdělání a relaxaci žáků ZŠ před vyučováním, v době mezi odpoledním vyučováním a po vyučování.

Je určen pro žáky 5.- 9. ročníku jako místo setkávání nad různými společenskými hrami, relaxačními a tvořivými aktivitami, místo, kde si žáci mohou vyhledat informace na počítači, či tabletu, vytvořit a vytisknout referát, účastnit se zájmových a sportovních aktivit.(stolní tenis, badminton, xbox aj.).

V klubu je možné si také půjčovat knihy, v klidu si číst, malovat a v bezpečí počkat na začátek vyučování, autobus nebo návrat rodičů ze zaměstnání.

ŠK má svoje sídlo v budově školy v Komenského ulici, kde má vyhrazenu místnost určenou pro hry a relaxaci.

Pedagogický dozor zjišťuje pracovník ŠK – vychovatel.

O zařazení žáka do ŠK rozhoduje ředitel školy. Odhlášení žáka ze ŠK  musí zákonní zástupci žáků nutně provést písemně, s přesným termínem ukončení docházky do ŠK. Pokud bude žáka ze školního klubu vyloučen pro opakující se kázeňské přestupky, poplatek se nevrací.

Docházka do ŠK nemusí být pravidelná, je volná, podle zájmu žáků. Maximální počet žáků v klubu je 30.  Žáci můžou různě přicházet a odcházet, jak potřebují, jen kapacita klubu by v daný okamžik neměla být překročena.

Poplatek

Registrační poplatek za ŠK je stanoven na 250,- Kč za školní rok. Platbu je nutné provést do dvou měsíců od podání přihlášky elektronicky na účet školy.

Provoz

ŠK je otevřen každý den ráno od 7,00 do 7,45 (možnost příchodu do klubu mezi 7 – 7,30)

V  PO, ÚT, ST, ČT od 12,30 do 16,00 hodin.

PÁ – od 12,30 do 15,00 (zkušební provoz září, říjen)

Při příchodu do ŠK se žák zapíše do evidenčního listu a při odchodu se odepíše. Žáci se budou při vstupu do školy legitimovat průkazkami klubu. ŠK nenahrazuje školní družinu.

Pitný režim

Žáci mají k dispozici čaj, ovocnou šťávu a ochucenou vodu v místnosti školního klubu.

V ŠK také platí zákaz pití kofeinových a energetických nápojů.

Pravidla chování

Místnost  ŠK  mohou žáci opustit pouze se svolením vychovatele, žáci jsou v ostatních prostorách (chodba, dvůr) se svolením vychovatele.

Žáci navštěvující  ŠK jsou povinni dodržovat školní řád. 

Na hodnocení chování žáka ve ŠK se vztahují Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V případě hrubého nebo opakovaného narušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své nebo svých spolužáků nebo z jiných zvláště závažných důvodů může být žák rozhodnutím ředitele školy ze ŠK podmínečně vyloučen do konce školního roku. Pokud se jeho chování nezlepší, ředitel školy ho ze ŠK vyloučí.

Informaci o vyloučení nebo podmínečném vyloučení žáka ze ŠK musí obdržet zákonný zástupce nejméně 3 dny před vyloučením a prokazatelným způsobem.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči dětem nebo pracovníkům školy, opakované narušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své nebo svých spolužáků se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto předpisem.

   

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrana před patologickými jevy.

Za bezpečnost a zdraví žáků během jejich pobytu ve ŠK zodpovídá příslušný pedagogický pracovník – vychovatel. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni s vnitřním řádem  ŠK a všemi pravidly o bezpečném chování.

Další informace viz. Ochrana před patologickými jevy ve Školním řádu a MPP ZŠ Zdice. 

 

Podmínky pro zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

Nepoškozovat majetek školy a spolužáků.

Šetrně zacházet s pomůckami, knihami, hrami a ostatním majetkem ŠK. Pokud je žák školy prokazatelně poškodí, bude škola požadovat po jeho zák. zástupci plnou finanční náhradu ztraceného nebo poškozeného majetku, či plnou výši nákladu na opravu.

Udržovat pořádek na svém místě, v celém prostoru ŠK i v areálu školy.