O škole

V naší škole se učíme podle školního vzdělávacího programu "Společně za vzděláním." Při naší společné cestě se zaměřujeme nejen na rozvoj studijních dovedností žáka a jeho rozvoj osobnostní, snažíme se, aby naše práce byla promyšlená, smysluplná a vše probíhalo v bezpečném, tvořivém a radostném prostředí

Co chceme, o co usilujeme:

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 • rozvíjet lásku ke knize, zaměřovat se na rozvoj čtenářských schopností a dovedností žáků

 • vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci a k využívání komunikačních a informačních technologií

 • vychovávat své žáky pro život v EU, podporovat výuku jazyků

 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

 • věnovat stejnou péči žákům nadaným i těm, kterým to ve škole příliš nejde, oceňovat jejich snahu o dosažení dobrých výsledků

 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

 • zapojit zákonné zástupce žáků a veřejnost do dění ve škole, získat je pro spolupráci a společně s nimi pokračovat v dobré tradici školy

Tento program bude mnohem účinnější, pokud žáci za své vzdělání převezmou odpovědnost. Odpovědnosti se však nenaučí ze dne na den – potřebují podporu učitelů a především rodičů. 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE – PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ – PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) 

Všichni učitelé naší školy jsou povinni dodržovat individuální vzdělávací programy pro integrované žáky, realizovat minimální preventivní program, vést pravidelné třídnické hodiny.  

Naše žáky na cestě za vzděláním však provází i péče odborníků.  Ti se zaměřují na nápravu specifických po-ruch učení, prevenci sociálně patologických jevů jako je šikana, kyberšikana, nezdravý životní styl apod., snaží se pomoci při výběru povolání, při práci s třídním kolektivem.  Odbornou radou a kon-zultací pomáhají nejen žákům, ale i učitelům a rodičům. 

Každému dítěti chceme dopřát, aby se cítilo bezpečně a prožívalo v naší škole radostné chvíle. Nikoho nechceme nechat osamoceného v těžkých chvílích. Abychom však vzniklé potíže mohli řešit, musíme se je včas dozvědět!

Líbí se Vám nový web?

Stránky tříd

Děkujeme všem partnerům a sponzorům naší školy

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2024 Mapa stránek | Přístupnost stránek | Pravidla COOKIES | Přihlásit

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies