ŠKOLNÍ KLUB

Školní klub je určen pro žáky 5.–9. ročníku ZŠ Zdice (letos výjimečně také pro žáky 4. ročníku).

Je to místo, kde se děti mohou setkávat nad různými společenskými hrami, místo, kde si děti mohou vyhledat informace na počítači, vytvořit referát, účastnit se zájmových a sportovních aktivit (stolní tenis, stolní fotbálek...), v klidu si číst a v bezpečí tak počkat na začátek vyučování, autobus či na návrat rodičů ze zaměstnání.

Mezi další aktivity patří například malování, tvoření, vyrábění, hra na piano, fotografické nebo výtvarné soutěže, turnaj ve stolním fotbálku nebo v ping-pongu.

Docházka do klubu nemusí být pravidelná, záleží na zájmu a časových možnostech dětí.

Školní klub se nachází v přízemí budovy 2. stupně ZŠ Zdice.

Vede jej vychovatelka Lucie Pavlovská kontakt: (+420 775 550 429, lucie.pavlovska@zszdice.cz).

 

Poplatek

Roční poplatek pro žáky 5.-9. ročníku činí 1 000 Kč.

Roční poplatek pro žáky 4. ročníku činní při ranní a odpolední docházce 1 000,-Kč. 

Platbu je nutné provést do dvou měsíců od podání přihlášky buď osobně nebo elektronicky na účet školy 0364763359/5500 (do poznámky uvést jméno dítěte, kvůli identifikaci).

Provoz

den ranní klub odpolední klub
Pondělí 7:00 - 7:45 12:30 - 16:00
Úterý 7:00 - 7:45 12:30 - 16:00
Středa 7:00 - 7:45 12:30 - 16:00
Čtvrtek 7:00 - 7:45 12:30 - 16:00
Pátek 7:00 - 7:45 11:30 - 15:00

Při příchodu do ŠK se žák zapíše do evidenčního listu a při odchodu se odepíše. Žáci se budou při vstupu do školy legitimovat průkazkami klubu. ŠK nenahrazuje školní družinu.

Pitný režim

Žáci mají k dispozici čaj, ovocnou šťávu a ochucenou vodu v místnosti školního klubu.

V ŠK také platí zákaz pití kofeinových a energetických nápojů.

Pravidla chování

Místnost ŠK mohou žáci opustit pouze se svolením vychovatele, žáci jsou v ostatních prostorách (chodba, dvůr) se svolením vychovatele.

Žáci navštěvující ŠK jsou povinni dodržovat školní řád. 

Na hodnocení chování žáka ve ŠK se vztahují "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků". V případě hrubého nebo opakovaného narušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své nebo svých spolužáků nebo z jiných zvláště závažných důvodů může být žák rozhodnutím ředitele školy ze ŠK podmínečně vyloučen do konce školního roku. Pokud se jeho chování nezlepší, ředitel školy ho ze ŠK vyloučí.

Informaci o vyloučení nebo podmínečném vyloučení žáka ze ŠK musí obdržet zákonný zástupce nejméně 3 dny před vyloučením a prokazatelným způsobem.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči dětem nebo pracovníkům školy, opakované narušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své nebo svých spolužáků se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto předpisem.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrana před patologickými jevy.

Za bezpečnost a zdraví žáků během jejich pobytu ve ŠK zodpovídá příslušný pedagogický pracovník – vychovatel. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni s vnitřním řádem ŠK a všemi pravidly o bezpečném chování.

Další informace viz. Ochrana před patologickými jevy ve Školním řádu a MPP ZŠ Zdice. 

Podmínky pro zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

Nepoškozovat majetek školy a spolužáků.

Šetrně zacházet s pomůckami, knihami, hrami a ostatním majetkem ŠK. Pokud je žák školy prokazatelně poškodí, bude škola požadovat po jeho zák. zástupci plnou finanční náhradu ztraceného nebo poškozeného majetku, či plnou výši nákladu na opravu.

Udržovat pořádek na svém místě, v celém prostoru ŠK i v areálu školy. 

Líbí se Vám nový web?

Stránky tříd

Děkujeme všem partnerům a sponzorům naší školy

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2023 Mapa stránek | Přístupnost stránek | Pravidla COOKIES | Přihlásit

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies