O spolku

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Zdice

Spolek, jak název napovídá, je občanské sdužení, které sdružuje rodiče a přátele školy ochotné pomoci při rozhodování o použití finančních prostředků, zúčastnit se aktivně při akcích ZŠ, zapojit se do spolupráce mezi školou a veřejností.

Každá třída má ve Spolku jednoho zástupce z řad rodičů a druhého zástupce-třídního učitele. Pokud není ve třídě vašeho dítěte žádný zástupce, neváhejte a nabídněte své síly a schopnosti vy.

 

Činnost Spolku je vymezena těmito základními body:

  1. Podílení se na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti 

a pro rodiče.

  1. Spolupráce se ZŠ Zdice při zajišťování školních akcí.

  2. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).

  3. Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ, finanční, materiální, manuální pomoc v rámci možností Spolku ZŠ Zdice.

V letošním školním roce bude Činnost Spolku rodičů a přátel ZŠ Zdice zahájena Shromážděním Spolku, termín upřesníme v říjnu. Při něm probíhá volba Výboru Spolku a důležitá hlasování a debaty o potřebách žáků a školy. Spolek spravuje finance, které se skládají z těchto základních zdrojů:

*příspěvek rodičů na každého žáka 200 Kč (vybírá se v září)

*výtěžek z prodeje výrobků žáků na Vánočních trzích (50% zůstává třídě)

*sponzorské dary

*výtěžek z Plesu školy a ostatních akcí pořádaných školou nebo Spolkem,

tyto finance po odsouhlasení většinou zástupců, může škola použít na potřeby v souladu se Stanovami Spolku. V loňském školním roce byly zakoupeny z těchto prostředků knižní odměny pro žáky, diplomy a věcné odměny za soutěže. Nová kopírka pro 1. stupeň, materiály ke kopírování pro všechny žáky, výtvarné potřeby, šerpy pro žáky devátých tříd apod. (podrobnosti budou ve Výroční zprávě).

Na závěr dovolte poděkování zástupkyním bývalých 9. tříd, paní Bieligové, Kusé a bývalé předsedkyni Výboru paní Sklenářové. Děkujeme za vaše nasazení a mnoho námětů a nápadů zvláště při realizaci Vánočních trhů, doufáme že se ve Školní pekárně opět sejdeme.

Všem rodičům i žákům přejeme úspěšný začátek školního roku a těšíme se na setkání například na Vánočních trzích. Za Výbor Dana B. Adamiv, předseda.

Aktuality