Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 3.1. 2022

Publikováno: 2.1.2022 Autor(ka): Eva Fiřtová

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a
školských zařízení následující:
Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021, a to že:

o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a
žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek
vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni,
o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí;
není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
testování první vyučovací den v týdnu,
o nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci
▪ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
o i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném
stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní
formě vzdělávání,
o testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.
Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním
testování), jsou následující:
• V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytováníškolských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto
testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten
vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží
se jeho negativním výsledkem,o jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci
pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu
spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou
následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby
zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.


• Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo
při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního
antigenního testu režimová opatření spočívající v
o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd,
oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze
pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení
zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně
nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale
musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
o dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili
plošnému testování.

• Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní
proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je
výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě
nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu
výuky.

Přiložené soubory ke stažení