Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25.10. a 1.11. 2021

Publikováno: 31.10.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvem zdravotnictví byl vydán
Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním
covid-19,s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE). Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní,
a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení
ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE) následující:
• nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že výjimku z nošení
ochranného prostředku mají osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné
obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné
osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických,
technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
o znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím
s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).
o neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol
a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných
prostředků ve vnitřních prostorech.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení
ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:
nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy
speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit
ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek
stanovený v daném opatření.
• nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro
neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky.
o neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který
nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématupodle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní.
o neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při
samotném poskytování vzdělávání (výuce).

• nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student
při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo

studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě
vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik,
zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
o tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu
služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:
z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty plošně děti
ve věku do 12 let.
o týká se to všech aktivit a služeb, které upravuje toto mimořádné opatření.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ke screeningovému testování ve školách platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:
Screeningové testování se od 1. 11. 2021 týká základních škol, středních škol a konzervatoří, které mají
místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město,
Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných
Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2
s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE), stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x
v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen
• osobám do dovršení 18 let věku,
• osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto
skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není
uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
• osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto
skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat.