Informace o testování žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ

Publikováno: 19.4.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.


Žáci ZŠ Zdice, kteří budou konat zkoušku na SŠ, se mohou otestovat v tělocvičně  ve čtvrtek 29.4. v 8,00/ne dříve!/ Po telefonické domluvě je možné se otestovat ještě v pátek na recepci školy.

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl
uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky
základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka
probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí
obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Pro
mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy
tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem
(např. zaslané školou na uchazečův e-mail).


Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od
uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči. 

Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola,
pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia nebo
v případě, že je uchazeč žákem víceletého gymnázia a podává přihlášku na jinou střední školu.
Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na
přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale
nemusí.
 V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední
školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku
testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních
škol nebo středních škol.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného
termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli
školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90
dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Bližší informace najdete v příloze.

Přiložené soubory ke stažení