Týdenní plán rozvržení zájmových činností

Alena Podskalská - 1. oddělení

 

Denně- ZČ odpočinkováčtení knih, časopisů, zábavné čtenářské chvilky, povídání na různá témata (komunitní kruh – řešení společných i osobních problémů, dodržování pravidel třídy), besedy, poslech CD, DV, zábavné hry, soutěže, smyslové hry (využití dataprojektoru)

 

Pondělí- ZČ Vlastivědná, Přírodovědná

tématické vycházky do okolí / Knihov, Písmena/

poznáváme naše město, můj domov, nejbližší okolí, tématické projekty

povídání  o přírodě, zvířatech, rostlinách, ročních dobách

čteme a malujeme zvířata, rostliny

život kolem nás, lidé a čas, člověk

 

Úterý-  ZČ Výtvarná

 

Středa- ZČ Tělovýchovná / sportovní aktivity/ soutěživé hry, míčové hry

tělocvična, hřiště, areál V Zahradách, Písmena, Knihov, naše třída (podle počasí)

 

Čtvrtek- ZČ Pracovní kroužek - Dovedné ruce  15,15-16,15

(tvoření z různých druhů materiálů, přírodnin, malování, šití, vyšívání, origami aj.)

 

Pátek-  MPP,OSV

hry na vytváření pozitivního klima ve družině, hry na spolupráci a podporu, vzájemnou komunikaci, toleranci a ochotu pomáhat si.

námětové hry dle volby dětí, deskové a karetní hry

 

Každý den:podle počasí pobyt venku / školní hřiště, areál školy, vycházky/

PNV(písemné vypracování domácích úkolů, pomoc, doučování )

Kalendář akcí