Týdenní plán rozvržení zájmových činností

Alena Podskalská - 1.oddělení

 

 DENNĚ  - ZČ odpočinková– čtení knih, časopisů, zábavné čtenářské chvilky, povídání na různá témata (komunitní kruh – řešení společných i osobních problémů, dodržování pravidel třídy), besedy,  poslech CD, DV, zábavné hry, soutěže, smyslové hry (využití dataprojektoru)

 

PO   ZČ  Vlastivědná  , Přírodovědná   

          tématické vycházky do okolí / Knihov, Písmena/

          poznáváme naše město, můj domov, nejbližší okolí, tématické projekty

          povídání  o přírodě, zvířatech, rostlinách, ročních dobách

          čteme a malujeme zvířata, rostliny

          život kolem nás, lidé a čas, člověk

 

ÚT-  ZČ Výtvarná

 

ST ZČ Tělovýchovná / sportovní aktivity/ soutěživé hry, míčové hry  - tělocvična, hřiště, areál  V Zahradách, Písmena, Knihov, zahrada ŠD, naše třída ( podle počasí)

 

 

ČT  - ZČ Pracovní – kroužek - Dovedné ruce  15,30-16,30

( tvoření z různých druhů materiálů, přírodnin, malování, šití, vyšívání, origami aj.

 

-  MPP,OSV – hry na vytváření pozitivního klima ve družině, hry na spolupráci a podporu, vzájemnou komunikaci, toleranci a ochotu pomáhat si.

 námětové hry dle volby dětí, deskové a karetní hry

              

Každý den: podle počasí pobyt venku / školní hřiště, areál školy, zahrada ŠD/

 PNV (písemné vypracování domácích úkolů, pomoc, doučování )

 

Kalendář akcí