I. oddělení školní družiny

Alena Podskalská, vedoucí vychovatelka (budova ŠD - Přízemí)

 

 

Základní škola Zdice, okres Beroun

se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice

www.zszdice.cz

 

 

 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158

2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel. 311686452

______________________________________________________________________________________

3a

č.j. 339/17

Vnitřní řád školní družiny

1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako ředitel školského zařízení tento vnitřní řád:

 

2. Zařízení ŠD

Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků ZŠ v době po vyučování. Je vždy otevřena v době ředitelského volna. V případě zájmu, může být otevřena i v době vedlejších prázdnin.

ZŠ Zdice zřizuje 6 oddělení, kapacita ŠD je  180 žáků, ŠD má i pravidelný ranní provoz.

Zápis do školní družiny probíhá vždy při zahájení školního roku a na základě informační schůzky rodičů na konci předchozího školního roku. Oddělení se naplňují do 30 žáků.

První, druhé, třetí a čtvrté oddělení využívá prostory v budově ŠD (bývalé MŠ). Děti zde mají šatny, umývárny a WC. U budovy je oplocený areál – zahrada s pískovištěm, zahradním domkem a dřevěnou průlezkou se skluzavkou. Budova ŠD je vybavena videozvonky. Páté oddělení má svůj prostor v přízemí ZŠ (přístavba) a šesté oddělení (přespolní družina) v budově ZŠ.

Přihlášení žáka do ŠD je podmíněno odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku.

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy – přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků a to do naplnění kapacity. Odhlášení žáka ze ŠD musí zákonní zástupci žáků nutně provést písemně, s přesným termínem ukončení docházky do ŠD.

 

3. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

žáků - žák má právo:

 • na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy

 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku

 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, diskriminací a rasismem

 • na přiměřený odpočinek a oddechovou činnost

 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj

 • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny

 • na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny

 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu vychovatele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence, či jinou osobu

 • zúčastnit se činnosti školní družiny, školního klubu

Povinnosti žáků – žák má povinnost:

 • dodržovat školní řád, třídní pravidla, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

 • nahlásit vychovatelce, případně jinému pracovníkovi školy, jakoukoli nevolnost nebo úraz

 • neprodleně oznámit vychovatelce, výchovné poradkyni, metodikovi prevence, či vedení školy byl–li svědkem události, která se neslučuje se školním řádem (zejména šikana, výskyt omamných a psychotropních látek/ dále jen OPL/, krádež atd.)

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 • vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem

 • omlouvat včas své absence, tak jak to má uvedeno v pokynech

Práva zákonných zástupců žáků

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 • další práva na informaci vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb.

 • volit a být voleni do školské rady

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se chování a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro ŠD

 • zákonní zástupci mají právo se po předchozí domluvě zúčastnit činnosti ŠD

 • rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení

Povinnosti zákonných zástupců žáka

 • zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD nebo byl z docházky včas omluven

 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 • informovat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto vnitřního řádu

 • dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem

 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích

4. Poplatek

Měsíční poplatek za ŠD byl stanoven ve dvojí výši - podle délky pobytu žákav ŠD.

Pouze ranní a „přespolní“ ŠD: 100 Kč/měs. ŠD v plném režimu (možnost využívat ranní i dlouhou ŠD): 150 Kč/měs.

Platba se provádí na začátku školního roku do 20. listopadu za celý školní rok. Poplatek za ŠD je možné uhradit složenkou nebo elektronicky na účet školy.

Pokud se žák odhlásí v průběhu pololetí, poměrná část poplatku bude vrácena. Nebude-li poplatek zaplacen v daném termínu (do 20. listopadu) bude zák. zástupce písemně upozorněn, pokud nedojde k nápravě, může být žák vyloučen.

Děti, které nenavštěvují ŠD se mohou zúčastnit práce kroužků ŠD. Měsíční poplatek za 1 kroužek je 50 Kč. Dítě se přihlašuje vždy na celé pololetí, platbu za kroužek hradí předem na účet školy nebo složenkou.

 

5. Provoz a vnitřní režim

Ranní družina se otevírá v 6,15 hod. a v 7,20 hod. se budova školy uzavírá.

Kdo přijde později, musí čekat venku do 7,35 hod., kdy se pouští děti do školy na vyučování.

Do školní družiny děti přicházejí ihned po vyučování a na oběd odchází celé oddělení společně. Pokud má žák delší vyučování, na oběd odchází sám. Po obědě se hlásí u své vychovatelky.

Odpoledne je školní družina v provozu do 17,00 hod.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelům (vedoucí vychovatelce) rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny – tyto údaje jsou zaznamenány v zápisovém lístku (přihláška). Zejména pečlivě vyplní, bude-li dítě odcházet samo a v kolik hodin, zdravotní problémy dítěte a telefonní spojení na rodiče. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo odchod žáka ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně s datem a podpisem zákonného zástupce. Předem známou nepřítomnost žáka v ŠD zákonný zástupce oznámí písemně. Na ústní sdělení nebude brán zřetel.

Při vyzvedávání dětí zákonní zástupci nebo jimi určené osoby používají zvonky (videotelefony).

Od 13,00 do 14,30 hod. většinou odchází družina na vycházku, proto v tomto čase není vhodné děti vyzvedávat.

Přespolní žáky odvádí vychovatelka na autobusovou zastávku u školy.

V odpoledních hodinách ŠD organizuje pro děti zájmové kroužky dle aktuální nabídky.

 

6. Pravidla chování v ŠD, vztahy se zaměstnanci školského zařízení

O pravidelnou docházku dětí pečuje každý z vychovatelů ve svém oddělení.

Žáci přichází do školní družiny ihned po vyučování.

Vychovatelé nezodpovídají za žáka, který se nedostaví po vyučování bez omluvy.

Žáci si věci ukládají na určené místo, případnou ztrátu nebo záměnu hlásí vychovatelům, oblečení a obuv je vhodné podepsat.

Místnost školní družiny mohou žáci opustit pouze se svolením vychovatelů.

Pokud žáci během pobytu v ŠD navštěvují zájmové kroužky v budově školy, odcházejí a přicházejí na ně samostatně nebo pod vedením vedoucího kroužku, za dobu přesunu vychovatelé neodpovídají. Odpovídají pouze za žáky v kroužcích ŠD.

Vedoucí vychovatelka na základě zápisového lístku vyplněného zákonným zástupcem žáka stanoví dobu pobytu žákave školní družině.

Pokud si zák. zástupce nebo osoba, která je pověřená vyzvednutím žáka, žáka vyzvedává během pobytu dětí na hřišti či vycházce, vždy upozorní vychovatele konajícího dozor. Na školní hřiště, okolí školy či do tělocvičny odcházejí žáci v doprovodu vychovatelů a musí se zdržovat pouze v prostoru určeném vychovateli.

Změnu bydliště, dobu pobytu ve školní družině nebo ukončení docházky je nutné oznámit vychovatelce písemně.

Žák se řídí programem školní družiny a dbá pokynů vychovatelů.

V případě hrubého nebo opakovaného narušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své nebo svých spolužáků nebo z jiných zvláště závažných důvodů může být žák rozhodnutím ředitele školy ze ŠD podmínečně vyloučen do konce školního roku. Pokud se jeho chování nezlepší, ředitel školy ho ze ŠD vyloučí.

Všichni zaměstnanci školy i žáci usilují o dodržování základních společenských pravidel:

Vstoupil jsi – pozdrav. Odcházíš - rozluč se. Chceš-li - řekni prosím. Dostaneš-li - řekni děkuji. Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. Nikomu neubližuj - nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo vadí jiným! Nenič - každou věc, která Ti posloužila, mohou využít i druzí. Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost. Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním ostatní! Neboj se překonávat překážky, i neúspěch Tě posílí a můžeš se z něj poučit. Uvědom si, že nejen chování, ale i tvá řeč dotváří prostředí, ve kterém všichni žijeme, tudíž by ses měl vyvarovat používání nevhodných slov ve své řeči.

 

6. Pitný režim

Je dbáno na pitný režim. Děti mají k dispozici čaj nebo pitnou vodu v barelech s výpustným kohoutem, které jsou umístěny ve školní jídelně. Každý má svoji umělohmotnou lahev, kterou si může naplnit. V jednom z oddělení je k dispozici ještě barel na doplnění lahviček.

V ŠD také platí zákaz pití kofeinových a energetických nápojů.

 

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy.

Žáci jsou na začátku školní roku seznámeni s vnitřním řádem školní družiny a všemi pravidly o bezpečném chování.

Vnitřní řád školní družiny je součástí zápisníku ŠD, kde rodiče svým podpisem stvrzují jeho znalost.

Průběžně jsou žáci poučováni o bezpečném chování přímo před akcí - viz. zásady, záznam v TK.

 

Postup při úrazu žáka

informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy

zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři

oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte

provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu

Žáci mají zakázáno:

 • nosit, držet, distribuovat a zneužívat v celém areálu školy návykové látky (drogy, cigarety, alkohol a léky), požívat ve škole kofeinové a energetické nápoje

 • nosit do školy pyrotechnické výrobky včetně zábavné pyrotechniky, střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo by ohrožovaly mravní výchovu žáků

 • hrát ve škole a na školních akcích POČÍTAČOVÉ HRY, výjimku může udělit pouze učitel nebo vedoucí školního klubu, družiny či knihovny, a to pro hry edukativního charakteru

 • je zakázáno nosit do školy cenné a jiné věci, které nesouvisí s výukou – za tyto věci si nesou žáci plnou odpovědnost / mobilní telefony, vlastní tablety, notebooky apod./ škola nehradí jejich ztrátu

 • za předměty, které nemají přímou souvislost s výchovně vzdělávací činností, nenese škola, pokud je nepřevzala do úschovy, žádnou odpovědnost

 • pořizovat obrazové a zvukové záznamy bez souhlasu monitorovaných osob

 • manipulovat bez dohledu pracovníka školy s jakýmkoliv elektrickým spotřebičem, vypínačem, jističem el.vedením apod.

 • otevírat okna a zdržovat se v areálu školy po skončení vyučování

 • chovat se nevhodně a netolerantně k pracovníkům školy a ostatním žákům

 • podněcovat, či se v jakékoliv podobě účastnit kyberšikany či šikany ostatních žáků nebo pracovníků školy

Omamné a psychotropní látky (OPL)

 • všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat.

/To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením/.

 • v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, hlásí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka

 • test na alkohol a intoxikaci žáka provádí škola na základě souhlasu zákonného zástupce

 • v případě zjištění či podezření na OPL je zákonný zástupce vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte

 • škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák používá návykové látky

 • používání OPL osobami mladší 18 let je v ČR považováno za nebezpečné chování, každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí

 • distribuce a užívání návykových látek je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci orgánům činným v trestním řízení.

 • v případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o OPL, v prostorách školy, nebo v případě přechovávání OPL žákem - škola tuto skutečnost oznamuje PČR

 

8. Podmínky pro zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

Žák nesmí poškozovat majetek školy a spolužáků.

Žák je povinen šetrně zacházet s pomůckami, knihami, hračkami, hrami a ostatním majetkem ŠD. Pokud je žák školy prokazatelně poškodí, bude škola požadovat po jeho zák. zástupci plnou finanční náhradu ztraceného nebo poškozeného majetku, či plnou výši nákladu na opravu.

Žák je povinen udržovat pořádek na svém místě, v celém prostoru ŠD i v areálu školy.

 

Vnitřní řád projednán 28. 8. 2017 na pedagogické radě. Platnost od 4. 9.2017

Vypracovala: Alena Podskalská - vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí