Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdice

 

 

Změna kontaktní adresy na Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdice. Nový email:   spolekzszdice@seznam.cz

 

Dne 8. 11. 2018 se v budově II. stupně ZŠ uskutečnilo výroční Shromáždění Spolku rodičů a přátel ZŠ Zdice.

  

V rámci Valné hromady 29.9.2015 došlo na základě legislativních požadavků k formální změně názvu Občanského sdružení ZŠ Zdice na SPOLEK rodičů a přátel ZŠ Zdice.

 

Orgány spolku

  1. Nejvyšším orgánem Spolku ZŠ Zdice je Shromáždění rodičů žáků ZŠ Zdice. Shromáždění rodičů schvaluje návrh výše rodičovského příspěvku na školní rok, vyjadřuje se k plánu činnosti výboru a k zprávám o činnosti Spolku ZŠ Zdice, ke změně stanov, k personálnímu složení výboru, podává podněty či návrhy na změny fungování Spolku. Shromáždění rodičů může probíhat v rámci třídních schůzek a také samostatně v předem stanoveném termínu.

  2. Členem Spolku ZŠ Zdice může být i právnická osoba nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem žáka ZŠ Zdice, která souhlasí se stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

  3. Členové Spolku vyjádří svůj souhlas se stanovami podpisem a tímto stvrzují, že budou jednat v souladu s těmito stanovami.

  4. Výkonným orgánem spolku je výbor, který je složen výhradně z členů Spolku, členství ve výboru je neplacené. Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti Spolku, změny stanov, předkládá Shromáždění rodičů roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje Shromáždění rodičů výši ročního příspěvku ke schválení. Výbor zasedá dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce školy.

  5. Členové výboru si volí předsedu, místopředsedu a pokladníka, dle potřeby další funkcionáře (např. jednatele, kontrolora). Předseda, místopředseda a pokladník je oprávněn jednat jménem Spolku na základě zápisu ze zasedání výboru a to vždy minimálně v zastoupení dvou členů výboru ve všech záležitostech organizace a v souladu s platnými právními předpisy.

 

Kompletní stanovy "SPOLKU" najdete v hlavní záložce "zápisy z jednání".

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

původní zpráva ze dne 11.9.2015

POZOR!!!

 

Vážení a milí rodiče,

začal nový školní rok 2015/2016 a tudíž nám dovolte Vás všechny pozvat dne 29.9.2015 od 18.00 na VALNOU  HROMADU Občanského sdružení ZŠ Zdice, krerá se uskuteční v budově 1. stupně.

 

Tato Valná hromada je svolávána za účelem seznámení se:

                                      - s novými členy Rady rodičů, 

                                      - s hospodařením OS v loňském školním roce.

Účelem této Valné hromady je rovněž VOLBA STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ pro školní rok 2015/2016.

 

Toto jednání je veřejné, všichni návštěvníci a příznivci školy jsou vítáni.

 

Vaše Občanské sdružení

 

KONTAKT:

e-mail: spolekzszdice@seznam.cz 

 

  • bankovního účtu Sdružení u Poštovní spořitelny.
  • Číslo účtu je 254376067 a kód banky 0300

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 (původní zpráva_rok 2013)

 

Vážení a milí rodiče,

 

    Dovolte, abychom Vám představili naše občanské sdružení Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice.

Naše organizace vznikla v květnu roku 2012 jako dobrovolné občanské sdružení, které se snaží podporovat činnost Základní školy ve Zdicích. Sdružení se snaží pomáhat propagačně, organizačně  i finančně.

  

Orgány Sdružení:   

-       Valná hromada

-       Rada rodičů

-       Předseda Sdružení

-       Místopředseda Sdružení

-       Pokladník Sdružení

 

Občanské Sdružení navenek zastupuje předseda, místopředseda a pokladník, vždy v kombinaci dvou osob. Zastupování vychází ze stanov, které jsou platné a k dispozici na vyžádání.

 

Činnost sdružení je zaměřená především na :

-          koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí

-          účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání

-          sledování materiálních podmínek školy

-          sledování zájmové činnosti na škole

-          vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli

 

Budeme rádi za další dobrovolníky, které uvítáme v našich řadách a kteří by nám pomohli se podílet v činnostech Sdružení.

 

Sdružení je otevřeno jakékoliv pomoci, např. sponzorským darem (finanční dar, věcný dar nebo poskytnutí služby).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

KONTAKT:

e-mail: osrps.zdice@zszdice.cz

  • bankovního účtu Sdružení u Poštovní spořitelny.
  • Číslo účtu je 254376067 a kód banky 0300.

 

 

 

Kalendář akcí