SPOLEK rodičů a přátel ZŠ Zdice

aktualizace 1.12.2015


Milí rodiče, prarodiče, přátelé školy,

děkujeme Vám všem za podporu a hojnou účast při adventních trzích. Byť nám počasí úplně nepřálo, věříme, že jste si vánoční atmosféru při koledách, rozsvícení stromku, u stánků jednotlivých tříd s ozdobami i sladko-slaném občerstvení ve "školní pekárně" příjemně užili.

 

Zároveň nám dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci trhů: Army muzeu Zdice, městu Zdice, dobrovolníkům z řad rodičů, paní učitelkám a dětem, členům Spolku a v neposlední řadě rovněž všem sponzorům Spolku.

 

Přejeme Vám krásný adventní čas.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdice

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

aktualizace 19.11.2015

Milí rodiče, prarodiče, přátelé školy,

dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční Vánoční trhy, které se budou konat 1. adventní neděli 29.11.2015 od 14.30 hod na Husově náměstí ve Zdicích.

 

Na trzích na Vás budou čekat krásné výrobky žáků ZŠ Zdice a rovněž nebude chybět tradiční "Školní pekárna" pod patronací Sdružení (nově Spolku) rodičů a přátel ZŠ Zdice.

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast a jestliže chcete přispět na dobrou věc, nebráníme se jakékoliv pomoci z Vaší strany. Uvítáme pomoc při stavění stánků v dopoledních hodinách (od 10.00 hod), rovněž při úklidu trhů cca po slavnostním rozsvícení vánočního stromečku. Šikovné pekařky, pekaři nám mohou přispět sladkým či slaným pečivem do stánku "školní pekárny". 

 

Výtěžky této akce jdou na podporu školy ZŠ Zdice.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat na e-mail adrese: spolekzszdice@seznam.cz

 

ZŠ Zdice & Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdice

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

původní zpráva ze dne 19.11.2015

V rámci Valné hromady 29.9.2015 došlo na základě legislativních požadavků k formální změně názvu Občanského sdružení ZŠ Zdice na SPOLEK rodičů a přátel ZŠ Zdice.

 

Orgány spolku

  1. Nejvyšším orgánem Spolku ZŠ Zdice je Shromáždění rodičů žáků ZŠ Zdice. Shromáždění rodičů schvaluje návrh výše rodičovského příspěvku na školní rok, vyjadřuje se k plánu činnosti výboru a k zprávám o činnosti Spolku ZŠ Zdice, ke změně stanov, k personálnímu složení výboru, podává podněty či návrhy na změny fungování Spolku. Shromáždění rodičů může probíhat v rámci třídních schůzek a také samostatně v předem stanoveném termínu.

  2. Členem Spolku ZŠ Zdice může být i právnická osoba nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem žáka ZŠ Zdice, která souhlasí se stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

  3. Členové Spolku vyjádří svůj souhlas se stanovami podpisem a tímto stvrzují, že budou jednat v souladu s těmito stanovami.

  4. Výkonným orgánem spolku je výbor, který je složen výhradně z členů Spolku, členství ve výboru je neplacené. Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti Spolku, změny stanov, předkládá Shromáždění rodičů roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje Shromáždění rodičů výši ročního příspěvku ke schválení. Výbor zasedá dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce školy.

  5. Členové výboru si volí předsedu, místopředsedu a pokladníka, dle potřeby další funkcionáře (např. jednatele, kontrolora). Předseda, místopředseda a pokladník je oprávněn jednat jménem Spolku na základě zápisu ze zasedání výboru a to vždy minimálně v zastoupení dvou členů výboru ve všech záležitostech organizace a v souladu s platnými právními předpisy.

 

Kompletní stanovy "SPOLKU" najdete v hlavní záložce "zápisy z jednání".

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

původní zpráva ze dne 11.9.2015

POZOR!!!

 

Vážení a milí rodiče,

začal nový školní rok 2015/2016 a tudíž nám dovolte Vás všechny pozvat dne 29.9.2015 od 18.00 na VALNOU  HROMADU Občanského sdružení ZŠ Zdice, krerá se uskuteční v budově 1. stupně.

 

Tato Valná hromada je svolávána za účelem seznámení se:

                                      - s novými členy Rady rodičů, 

                                      - s hospodařením OS v loňském školním roce.

Účelem této Valné hromady je rovněž VOLBA STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ pro školní rok 2015/2016.

 

Toto jednání je veřejné, všichni návštěvníci a příznivci školy jsou vítáni.

 

Vaše Občanské sdružení

 

KONTAKT:

e-mail: osrps.zdice@zszdice.cz

  • bankovního účtu Sdružení u Poštovní spořitelny.
  • Číslo účtu je 254376067 a kód banky 0300

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 (původní zpráva_rok 2014)

Vážení a milí rodiče,

dne 11.11.2014 od 17.00 se koná VALNÁ  HROMADA Občanského sdružení ZŠ Zdice v budově 1. stupně.

Tato Valná hromada je svolávána za účelem seznámení se:

                                      - s novými členy Rady rodičů, 

                                      - s hospodařením OS v loňském školním roce.

Účelem této Valné hromady je rovněž VOLBA STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ pro školní rok 2014/2015.

 

Tato schůze je veřejná, všichni návštěvníci a příznivci školy jsou vítáni.

 

Vaše Občanské sdružení

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 (původní zpráva_rok 2013)

 

Vážení a milí rodiče,

 

    Dovolte, abychom Vám představili naše občanské sdružení Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice.

Naše organizace vznikla v květnu roku 2012 jako dobrovolné občanské sdružení, které se snaží podporovat činnost Základní školy ve Zdicích. Sdružení se snaží pomáhat propagačně, organizačně  i finančně.

  

Orgány Sdružení:   

-       Valná hromada

-       Rada rodičů

-       Předseda Sdružení

-       Místopředseda Sdružení

-       Pokladník Sdružení

 

Občanské Sdružení navenek zastupuje předseda, místopředseda a pokladník, vždy v kombinaci dvou osob. Zastupování vychází ze stanov, které jsou platné a k dispozici na vyžádání.

 

Činnost sdružení je zaměřená především na :

-          koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí

-          účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání

-          sledování materiálních podmínek školy

-          sledování zájmové činnosti na škole

-          vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli

 

Budeme rádi za další dobrovolníky, které uvítáme v našich řadách a kteří by nám pomohli se podílet v činnostech Sdružení.

 

Sdružení je otevřeno jakékoliv pomoci, např. sponzorským darem (finanční dar, věcný dar nebo poskytnutí služby).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

KONTAKT:

e-mail: osrps.zdice@zszdice.cz

  • bankovního účtu Sdružení u Poštovní spořitelny.
  • Číslo účtu je 254376067 a kód banky 0300.

 

 

 

Kalendář akcí